Psychiatria pre prax 3/2009

Depresie u žien: depresia v perimenopauze a menopauze

MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.

Cieľom predkladaného príspevku je upozorniť na poruchy nálad u žien v perimenopauze a menopaze, na ich výskyt, predpokladanú etiológiu a účinnú liečbu. Poukazuje sa predovšetkým na rozdiely medzi normálnymi psychickými prejavmi – fluktuáciami nálady a duševnou poruchou – depresiou. Novšie epidemiologické údaje ukazujú, že riziko vzniku depresie u žien počas perimenopauzy je vyššie ako v ostatnej populácii. Vzťah medzi poklesom hladín ovariálnych hormónov a vznikom psychopatologických symptómov počas perimenopauzy a menopauzy je však nejasný. Antidepresívny účinok estrogénu u žien s klinicky manifestnými poruchami nálady sa zatiaľ jednoznačne nepreukázal. Viaceré antidepresíva zo skupiny SSRI (paroxetín, fluoxetín, sertralín, citalopram), aj tzv. duálne pôsobiace antidepresíva ako venlafaxín, mirtazapín a duloxetín sa v otvorených pilotných štúdiách ukázali ako účinné lieky v liečbe perimenopauzálnej depresie.

Kľúčové slová: perimenopauza, depresia, estrogény, antidepresíva

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Depression in women: depression in perimenopause and menopause

The aims of this paper is to suggest on mood disorders in women during the perimenopause and menopause, on its occurrence, supposed etiology and effective treatment. There are differences between normal mental expressions (fluctuations of mood) and pathological mental state - depression. A current epidemiological studies indicate that the risk of the development of mood disorders in women during perimenoause is higher than in other population. The association between a decline of the ovarial hormones and the psychopathological symptoms during perimenopause and menopause is not clear. The antidepressive effect of estrogen in women with significant mood disorders has not yet been demonstrated. In the open-label studies various antidepressants (SSRI - paroxetine, fluoxetine, sertraline, citaloprame) as well as so-called dual antidepressants (venlafaxine, mirtazapine, duloxetine) showed their therapeutic effect in the treatment of perimenopausal depression.

Keywords: perimenopause, menopause, depression, estrogens, antidepressants