Psychiatria pre prax 1/2004

Depresia – spúšťací faktor narušenia neuroplasticity?

MUDr. Lívia Vavrušová

Neuronálna plasticita, sa najviac diskutuje v súvislosti s celulárnymi a behaviorálnymi modelmi učenia a pamäti, a to predovšetkým priestorovej a pracovnej pamäti. Neuronálna plasticita je základný proces, ktorým mozog získava informácie a vytvára vhodné adaptívne odpovede pre použitie v budúcnosti. Dysfunkcia v rámci tohoto základného procesu sa podieľa na patofyziológii porúch nálady a úprava dysfunkcie sa dá dosiahnuť opäť len nastolením vhodnej plasticity, čiže štrukturálnej neuronálnej prestavby. Preklinickými a klinickými sledovaniami sa zistilo, že ako odpoveď na stres sa u pacientov s poruchami nálady objavujú štrukturálne neuronálne zmeny. Antidepresíva môžu danej dysfunkcii zabrániť, alebo ju dokonca zvrátiť.

Kľúčové slová: neuroplasticita, depresia, kmeňové bunky, antidepresívna liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Depression – disturb turning on factor of neuroplasticity

Neuronal plasticity is mostly discused in continuity with cellular and behavioral models of learning and memory, mainly spacious and work memory. Neuronal plasticity is the basic process, where the brain is getting informations and create proper answers for use in future. Dysfunction of these process share with pathofysiological disorders of mood. Correction could be done by ballance introduction of proper plasticity – structural neuronal reconstruction. Preclinical and clinical monitoring have found structural neuronal changes as a stress answer. Antidepresive medicine can stop or reverse that dysfunction.

Keywords: neuroplasticity, depression, stem cells, antidepressive treatment.