Psychiatria pre prax 1/2004

Demence s lewyho tělísky, diagnostika, klinický význam, možnosti léčby, kazuistika

MUDr. Jiří Konrád

Demence s Lewyho tělísky (DLB) je neurodegenerativní onemocnění na pomezí Parkinsonovy a Alzheimerovy nemoci. Má společné příznaky obou poruch a svoje vlastní specifické příznaky – především zrakové halucinace lidských postav a zvířat a fluktuující úroveň kognice a senzitivitu k neuroleptikům. Prevalence nemoci v pozdním stáří je zřejmě dosti vysoká, většina neuropatologických studií prevalenci odhaduje mezi 10–20 % ze všech demencí. Klinicky se ji daří diagnostikovat podstatně méně často (kolem 4 %). DLB je často zaměněna s demencí u Alzheimerovy nemoci, klinická manifestace je zřejmě často nenápadná. Význam diagnostikování DLB spočívá především v rozhodnutí o léčbě – neuroleptika (antipsychotika) nejsou zpravidla lékem první volby. Jako vhodnější se jeví použití inhibitorů cholinesteráz (ICHE) nebo opatrné podávání nových antipsychotik s nepatrnou potencí k vyvolání parkinsonského syndromu.

Kľúčové slová: demence s Lewyho tělísky (DLB), Lewy Body Disease (LBD), demence u nemoci s Lewyho tělísky (DLBD), Parkinsonova nemoc, atypická antipsychotika, klasická neuroleptika, inhibitory cholinesteráz (ICHE).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Demention with Lewy’s Bodies, Diagnosis, Clinical Meaning, Treatment

Lewy’s Bodies Demention (DLB) is the neurodegenerative disease between Parkinson’s and Alzheimer disease. DLB has got common signs and special signs – mostly hallucination humans and animals, and changing levels of cognition and sensitivity to neuroleptics. The prevalence of DLB si rather high, specialy at the old age about 10–20 % of all type of demention. The clinical diagnosis is just about 4 %. DLB is often mistaken with Alzheimer Disease, clinical manifestation is not conspicuous. Diagnosis meaning is treatment decision – neuroleptics are not first choice medicine. Cholinesterasis inhibitors is better choice or carefull taking a new antipsychotics with low level potention to make Parkinson syndrome.

Keywords: demention with Lewy’s Bodies (LBD), Lewy Body Disease (LBD), Parkinson’s Disease, nontypical antipsychotics, classical neuroleptics, cholinesterasis inhibitors.