Psychiatria pre prax 2/2005

Deliria – závažný a nedoceněný problém gerontopsychiatrie

MUDr. Roman Jirák, CSc.

Je probrána klinická jednotka delirií – jejich výskyt, klinický obraz, etiologie, diagnostika i možnosti terapie. Tato jednotka je dosud nedoceněná a přehlížená. Deliria představují vážné stavy zhoršující prognózu přežití. Jsou to nespecifické reakce na různé noxy, jako je např. hypoxie, metabolické poruchy, dehydratace. Mnohým deliriím se dá předcházet včasnou léčbou somatických chorob, vyhýbáním se polypragmázii a užití nevhodných léčiv, správnou hydratací i alimentací pacientů.

Kľúčové slová: delirium, demence, organické a symptomatické poruchy, vědomí.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DELIRIAS – THE SERIOUS AND UNAPPRECIATED PROBLEM OF GERONTOPSYCHIATRY

The article deals about delirias – about their occurence, clinical picture, ethiology, diagnostics and the possibilities of therapy. This clinical unit is still unappreciated and disregarded. Delirias represents the serious clinical states, which make the prognose of survive worse. They are non-specific reactions on the different noxes, for instance hypoxia, metabolic disorders, dehydratation. It’s possible to avoid some delirias by in time provided therapy of somatic disorders, by avoiding of polyphragmasy and using of unsuitable drug therapy, by sufficient hydratation and alimentation of patients.

Keywords: delirium, dementia, organic and symptomatic mental disorders, consciousness.