Psychiatria pre prax 2/2014

Bipolárna porucha v DSM-5

PhDr. Tomáš Diveky, MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D., MUDr. Branislav Moťovský, PhD.

Prehľadový článok ponúka výber najpodstatnejších informácií o diagnostike bipolárnej poruchy podľa novej klasifikácie DSM-5. Zásadnou zmenou oproti DSM-IV-TR je vytvorenie položiek „zmiešané rysy“ a „úzkostný syndróm“, ktoré umožňujú bližšiu špecifikáciu manickej, hypomanickej a veľkej depresívnej epizódy. K iným významnejším zmenám klasifikácie bipolárnej poruchy v znení DSM-5 nedošlo.

Kľúčové slová: bipolárna porucha, DSM-5, zmiešané rysy, úzkostný syndróm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bipolar disorder in DSM-5

Review brings a selection of most substantial informations about bipolar disorder diagnosis according to new DSM-5 classification. Against the DSM-IV-TR is the essential change creating items of “mixed features“ and an “anxious distress“ which allow a closer specification of manic, hypomanix and major depressive episode. Another valuable clinical changes in classification of bipolar disorder in DSM-5 were not establish.

Keywords: bipolar disorder, DSM-5, mixed features, anxious distress.