Psychiatria pre prax 2/2012

Bipolárna afektívna porucha a kognitívne dysfunkcie

MUDr. Dagmar Breznoščáková, Jana Hanispáková

Článok ponúka stručný prehľad súčasných výskumov, smerovanie štúdií a ich aktuálnych poznatkov z oblasti kognitívnych dysfunkcií ako sľubných „vnútorných fenotypov“ pre bipolárnu afektívnu poruchu. Kognitívne deficity sú nepopierateľne prítomné nielen u pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou, ale aj u ich zdravých príbuzných, a teda tieto nedostatky nevznikli sekundárne vplyvom poruchy. Preto by sme ich mali považovať za zdroj hodnotných informácií o možnosti predispozície pre bipolárnu afektívnu poruchu.

Kľúčové slová: bipolárna afektívna porucha, kognitívne exekutívne funkcie, endofenotyp

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bipolar disorder and cognitive dysfunctions

The article provides a brief overview of the current research, the direction of the trials and their current knowledge from the field of cognitive dysfunctions as promising „inside phenotypes“ for bipolar disorder. Cognitive deficits are unquestionably present not only in patients with bipolar disorder, but also for their healthy relatives and thus these deficiencies are not secondary effects of failure. Therefore, we should be regarded as a source of valuable information on the possibilities of the predisposition for the bipolar disorder.

Keywords: bipolar disorder, cognitive, executive functions, endophenotype