Psychiatria pre prax 2/2019

Aripiprazol a kariprazín: podobnosti a odlišnosti parciálnych agonistov

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA, MUDr. Zuzana Vančová, PhD.

Aripiprazol a kariprazín ako parciálne dopamínové agonisty vyzerajú na prvý pohľad veľmi podobne. Napriek skutočnosti, že ich základný mechanizmus účinku je porovnateľný, liečivá sa líšia v indikáciách, vo farmakodynamickom profile, vo farmakokinetike, dávkovaní, liekových interakciách, v znášanlivosti ako aj v ďalších vlastnostiach ovplyvňujúcich ich efektívne využitie. Starostlivé zvažovanie všetkých uvedených faktorov môže zvýšiť pravdepodobnosť úspešnosti liečby. Aripiprazol patrí medzi atypické antipsychotiká s preukázateľným účinkom na pozitívne príznaky schizofrénie a pomerne pozitívnym profilom výskytu nežiaducich účinkov. Jeho účinok na negatívnu symptomatiku je nedostatočný. Kariprazín je nové antipsychotikum, ktoré má okrem efektivity na pozitívne príznaky aj preukázateľnú účinnosť na liečbu negatívnych príznakov schizofrénie.

Kľúčové slová: parciálne agonisty, aripiprazol, kariprazín, D2/D3 receptory, schizofrénia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Aripiprazole and Cariprazine: Similarities and Differences among Patrial Agonists

Aripiprazole and cariprazine as a dopamine receptor partial agonists appear similar at first sight. Although the basic mechanisms of action are comparable, the agents differ in terms of their indications, pharmacodynamic profiles, pharmacokinetics, dosing, drug interactions, tolerability, and other features related to effective usage. Careful consideration of these factors can increase the likelihood of successful treatment. Aripiprazole, an atypical antipsychotic agent, exhibits good efficacy on the positive symptoms of schizophrenia and a relatively positive adverse effect profile. However, it is not able to cope with the negative symptoms of schizophrenia sufficiently. Cariprazine as a novel antipsychotic agent, besides the efficacy in the treatment of positive symptoms, is effective against negative symptoms.

Keywords: partial agonists, aripiprazole, cariprazine, D2/D3 receptors, schizophrenia