Psychiatria pre prax 4/2021

Antipsychotikami indukovaná akatízia a možnosti jej zvládania

MUDr. Zuzana Vančová, PhD., Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

Antipsychotikami indukovaná akatízia je klinicky významný neuropsychiatrický stav, ktorý sa typicky prejavuje psychomotorickým nepokojom. Vo všeobecnosti predstavuje neschopnosť pacienta zotrvať v pokoji spojenú s pocitmi vnútornej nepohody. Presné patofyziologické súvislosti nie sú nateraz objasnené, ale akceptuje sa teória nerovnováhy monoamínergickej neurotransmisie, predovšetkým medzi jadrom a plášťom nucleus accumbens. Akatíziu je možné terapeuticky zvládať rozličnými prístupmi, vrátane redukcie dávky antipsychotika, zmeny antispychotickej liečby, pridaním betablokátora, benzodiazepínov, anticholinergík, alebo serotonínových 5-HT 2A antagonistov. Kľúčová je včasná identifikácia akatízie indukovanej antipsychotikami, ktorá je významne spojená s rizikom nedostatočnej adherencie k liečbe.

Kľúčové slová: antipsychotiká, akatízia, betablokátory, anticholinergiká, mirtazapín

Antipsychotic-induced akathisia and its management

Antipsychotic-induced akathisia is a clinically relevant neuropsychiatric condition and typically presents as psychomotor restlessness. Basically, it is defined as an inability to remain still accompanied by inner turmoil. The exact pathophysiology is not very well known, but it is believed that there is an imbalance of monoaminergic neurotransmission, most likely between the core and the shell of the nucleus accumbens. Akathisia may be managed by different treatment approaches, including antipsychotic dose reduction, switching to other medication or adding beta-blockers, benzodiazepines, anticholinergic agents or serotonergic 5-HT 2A antagonists. However, early identification and management are critical as antipsychotic-induced akathisia is strongly associated with treatment nonadherence.

Keywords: antipsychotics, akathisia, beta-blockers, anticholinergic drugs, mirtazapine