Psychiatria pre prax 2/2009

Antipsychotiká novej generácie ako podnety pre nové klinické uvažovanie

MUDr. Ivan André, PhD.

Doterajšia prax s novými typmi antipsychotík neprináša len skúsenosti s liečbou v úzkom slova zmysle, praktické skúsenosti majú širší kontext, premietajú sa do viacerých aspektov klinického myslenia. Prakticky ladená práca prináša prehľad niektorých podnetov, ktoré pokladá autor za v tomto zmysle relevantné a pre dennú prax užitočné.

Kľúčové slová: antipsychotiká novej generácie, klinická prax a súčasné klinické uvažovanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Antipsychotic medications of new generation as stimuli for new clinical thinking

Present clinical practice with new types of antipsychotics does not bring only experience with the treatment itself but it has broader aspect reflecting multiple areas of clinical thinking. Practically oriented paper brings a review of some of these stimuli that are considered as relevant and useful for every day practice.

Keywords: antipsychotics of new generation, clinical practice and present clinical thinking