Psychiatria pre prax 2/2012

Alzheimerova choroba a zmiešaná demencia – jedna entita alebo dve?

MUDr. Mária Králová, PhD. , prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. , MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.

Zmiešaná demencia sa ako klinicko-patologický pojem vzťahuje na kombináciu neurodegeneratívneho a cerebrovaskulárneho procesu s predpokladom, že oba procesy prispievajú podobnou mierou na vývoj kognitívneho deficitu. V starnúcom mozgu pribúda neurodegeneratívna aj cerebrovaskulárna patológia, ktoré sa môžu v klinickom obraze prejaviť rôznou mierou. V našej práci prinášame súhrnný pohľad na klinicko-patologické interakcie medzi obidvomi patológiami. Snažíme sa vymedziť hranice zmiešanej demencie a v súlade s dostupnými literárnymi údajmi analyzujeme jej predpokladanú prevalenciu, sumarizujeme pohľady na diagnostické kritériá a klinické charakteristiky.

Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, zmiešaná demencia, vaskulárna demencia, subkortikálna aterosklerotická encefalopatia, kognitívny deficit.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Alzheimer, s disease and mixed dementia – one entity or two?

Mixed dementia refers to a combination of neurodegenerative and cerebrovascular process with a presumption of an equal contribution of both pathologies on the cognitive deficit. Neurodegenerative and cerebrovascular pathology increases in an aging brain and that can present clinically in a different extent. In our work we summarize clinical and pathological interactions between both pathologies. We try to determine the borders of mixed dementia and in accordance with data available so far we analyse mixed dementia anticipated prevalence and summarise diagnostic criteria and clinical characteristics.

Keywords: Alzheimer’s disease, mixed dementia, vascular dementia, subcortical atherosclerotic encephalopathy, cognitive decline.