Psychiatria pre prax 3/2015

Ako sa konsoliduje pamäť počas spánku?

MUDr. Zuzana Janíková

Staršie výskumy pripisujú spánku pasívnu úlohu pri posilňovaní pamäti a zdôrazňujú jeho funkciu ochrany od rušivých podnetov. Súčasné teórie zdôrazňujú aktívnu úlohu spánku, počas ktorého spomienky podstupujú proces konsolidácie. Nedávne práce odhalili význam slow-wave sleep (SWS), čiže pomaly vlnového spánku, pre konsolidáciu pamäti a objasnili aj niektoré základné elektrofyziologické a neurochemické mechanizmy. Novšie poznatky charakterizujú spánok ako stav mozgu, optimalizujúci konsolidáciu pamäti, v protiklade k bdelému mozgu, optimalizujúcemu kódovanie spomienok. Odlišné štádiá spánku zohrávajú v konsolidačných procesoch odlišnú úlohu. Počas SWS prebieha konsolidácia reaktiváciou reprezentácií nedávno kódovanej neuronálnej pamäti a transformácia príslušných reprezentácií do dlhodobej pamäti. Následný REM (rapid eye movement) spánok môže stabilizovať transformované spomienky. Narušenie spánku vrátane jeho architektúry tak môže negatívne ovplyvniť procesy konsolidácie pamäti.

Kľúčové slová: REM spánok, SWS spánok, konsolidácia pamäti, architektúra spánku.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

How is the memory consolidated during the sleep?

lder research attribute sleep passive role in enhancing memory and emphasize its function of protection from disturbing stimulus. Current theories emphasize the active role of sleep in which memories are undergoing a process of consolidation. Recent works has revealed the importance of slow-wave sleep (SWS) for memory consolidation and also enlightened some of the underlying electrophysiological and neurochemical mechanisms. Specifically, newer findings characterize sleep as a brain state optimizing memory consolidation, in opposition to the waking brain being optimized for encoding of memories. The different stages of sleep play in the consolidation process different role. Consolidation originates from reactivation of recently encoded neuronal memory representations, which occur during SWS and transform respective representations for integration into long-term memory. Ensuing REM sleep may stabilize transformed memories. Sleep disturbances, including its architecture and can negatively affect the process of memory consolidation.

Keywords: REM sleep, SWS sleep, consolidation of memory, architecture of sleep.