Psychiatria pre prax 1/2005

Agrese u dětí a adolescentů

doc. MUDr. Eva Malá, CSc.

Agrese (aggredere = jít proti) je multidimenzionální souborný pojem, který zahrnuje jednoduché formy podráždění a vzteku, přes složité komplexy hostilně agresivního chování až k násilí. Z původního významu slova není předem jasné, s jakými pocity, motivacemi a cílem je agrese jakožto aktivní „vzájemné přibližování“ spojena; zda jde o setkání pozitivní nebo o ničivý útok (Frielingsdorf). Rostoucí násilí ve veřejném i soukromém životě, války, vyvražďování národů se spojují s pojmy agrese, agresivita, násilí a brutalita.

Kľúčové slová: definice, přehled faktorů způsobujících agresivní chování, terapie agrese.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

AGGRESSION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

Aggression (aggredere = go against) is a multidimensional overall term, which includes simple forms of irritation and anger, through complicated complexes of hostile aggressive behaviour up to violence. “Aggredi” = “ad gredi” and it means “to walk”, “to get closer to someone”, “to get into contact”. It is not clear from a primary sense of the word, which feelings, motivations and aim is the aggression, as a “mutual getting closer”, connected with. Whether it is a positive contact or a destructive attack (Frielingsdorf). Growing violence in both public and private life, wars, national slaughters are connected by the word aggression and aggressiveness with violence and brutality.

Keywords: definition, overview of aggression – inducing factors, treatment of aggression.