Psychiatria pre prax 1/2011

Agomelatín – predbežné výsledky zo štúdie VALID na Slovensku

prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Agomelatín je nové antidepresívum. V práci sa podávajú prvé výsledky zo štúdie VALID. Štúdia VALID bola otvorená multicentrická klinická štúdia, ktorá prebiehala na Slovensku v rokoch 2009 – 2010. V predkladanej práci sa hodnotí efekt liečby u 65 pacientov liečených pre depresiu s priemerným vekom 45,28 roka. Dávka agomelatínu bola 25 – 50 mg pro die. Na tomto mieste referujeme o predbežnom súbore a za obdobie prvých 8 týždňov liečby. Podľa stupnice MADRS došlo postupne medzi 0. a 8. týždňom k signifikantnej redukcii globálneho priemerného skóre (z 28,9 na 10,2), ako aj skóre v jednotlivých položkách stupnice. Počas 8-týždňovej liečby významne klesla aj závažnosť ochorenia podľa stupnice CGI z priemerného skóre 4,54 na 1,86 (p = 0,00001).

Kľúčové slová: agomelatín, antidepresívny účinok, multicentrická slovenská štúdia VALID.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Agomelatine – first results from trial VALID in Slovakia

Agomelatine is a novel antidepressant. In this paper we presented first results from trial VALID. Valid trial was opern multicentric study performed in Slovakia in years 2009 – 2010. In this paper we evaluated treatment effect in 65 patients with depression (average age 45,28 years). Dosis of agomelatine was 25 – 50 mg daily. According Mean MADRS global score (in Observed Case population) improved from baseline level of 28,90 to the endpoint (week 8) value of 10,2 (p < 0,0001). All MADRS items improved significantly. Also CGI score improved significantly (from 4,54 to 1,86, p = 0,00001).

Keywords: agomelatine, antidepressant effect, multicentric trial VALID in Slovakia.