Praktické lekárnictvo 3/2011

Základy manažmentu a jeho využitie v zdravotníctve I.

doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA

Otázka komplexnosti v rámci systému zdravotnej starostlivosti ovplyvňuje všeobecné manažérske rozhodnutia a špeciálne aj vzťahy s pacientmi. Manažéri sa často stretávajú s problémami, ktoré súvisia so zmenami v rámci tohto systému. Najväčší vplyv na budúcnosť organizácie majú zmeny vo vonkajšom prostredí firmy ale najväčšia časť manažérskych aktivít je zameraná na vnútorné prostredie spoločnosti.

Kľúčové slová: manažérske rozhodnutia, vonkajšie prostredie, vnútorné prostredie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Principles of management and its use in healthcare I.

Issue of complexity within health care systems affect management decision in general and relationships with patients in particular. Managers are frequently faced with problem arising from changes within the system. The greatest impact on the future of organisation arises from changes in the external environment but the major part of management time and effort is directed at the internal environment.

Keywords: management decision, external environment, internal environment.