Praktické lekárnictvo 4/2014

Vplyv farmakoterapie na bezpečnosť pacienta – výstupy pre prax I: antibiotiká

PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD., doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

Približne 8 až 12 % hospitalizovaných pacientov v EÚ trpí následkami nežiaducich účinkov spojených so zdravotnou starostlivosťou. Ide napríklad o omyly pri predpisovaní alebo podávaní liekov – medikačné chyby. Antimikróbové látky (napríklad antibiotiká) od svojho uvedenia na trh pred 70 rokmi výrazne znížili počet úmrtí na infekčné ochorenia. V dôsledku nadmerného alebo neopodstatneného užívania týchto látok sa však u mnohých mikroorganizmov vytvorila rezistencia. Väčšine týchto nežiaducich prípadov sa dá predísť. Preto sa vypracovali tieto odporúčania pre prax.

Kľúčové slová: bezpečnosť pacientov, antibiotiká, infúzne roztoky, sirupy, rekonštitúcia, príprava, uchovávanie, stanovenie hladiny liečiv.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Effect of pharmacotherapy on patient safety – practical outputs – recommendations for medical staff I: antibiotics

An estimated 8 – 12 % of patients admitted to hospital in the EU suffer from adverse events whilst receiving healthcare, for example: medication-related errors. Antimicrobial agents (such as antibiotics) have dramatically reduced the number of deaths from infectious diseases during the 70 years since their introduction. However, through overuse and misuse of these agents, many micro-organisms have become resistant to them. Much of the harm to patients is preventable. Therefore, these recommendations for medical staff were developed.

Keywords: patient safety, antibiotics, infusion, syrup, reconstitution, preparation, storage, determination of drug level.