Praktické lekárnictvo 4/2013

Súčasné možnosti prevencie a farmakoterapie venózneho tromboembolizmu

doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD., Mgr. Vilma Kollárová

Venózny tromboembolizmus (VTE), tretie najčastejšie kardiovaskulárne ochorenie, zahŕňa tak hlbokú venóznu trombózu, ako aj jej najzávažnejšiu komplikáciu – pľúcnu embóliu. K vzniku VTE prispieva viacero rizikových faktorov, predovšetkým rozsiahle operačné výkony, závažne akútne a exacerbácie chronických ochorení. Vzhľadom na veľmi vysokú mortalitu VTE jej prevencia hrá kľúčovú úlohu. Farmakologická tromboprofylaxia, ale aj liečba je založená na aplikácii hlavne štandardného heparínu a jeho derivátov (pentasacharidov a heparínov s nízkou molekulovou hmotnosťou), hirudínov a antagonistov vitamínu K. Fibrinolytiká sa podávajú v prísne indikovaných prípadoch. Nedávno boli do klinickej praxe uvedené nové perorálne antikoagulanciá gatrány a xabány a na základe priaznivých výsledkov klinických analýz sa ich tromboprofylaktická indikácia rozšírila aj na terapeutickú.

Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, heparíny, warfarín, rivaroxaban.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current possibility of prevention and pharmacotherapy of venous thromboembolism

Venous thromboembolism (VTE), the third most common cardiovascular disease, describes deep vein thrombosis as well as its most serious complication pulmonary embolia. The number of risk factors contributes to incidence of VTE, in particular extensive surgical procedures, the serious acute and exacerbation of chronic diseases. According to very high mortality of VTE, its prophylaxis plays a key role. Pharmacological thromboprophylaxis and treatment of VTE is mainly based on standard heparin and its derivatives (pentasaccharides and low molecular weight heparins, LMWH, hirudins and antagonists of vitamin K. The administration of fibrinolytic agents is strictly defined. The new oral anticoagulants, gatrans and xabans, have recently been introduced in clinical practice and due to positive results of clinical analyzes their thromboprophylactic indication was extended to therapeutic, too.

Keywords: venous thromboembolism, heparins, warfarin, rivaroxaban.