Praktické lekárnictvo 1/2024

Strava dojčiacej matky – faktor vyvolávajúci dojčenské koliky

Ing. Mária Lamparská

Materské mlieko je optimálnym a vyváženým zdrojom potravy pre dojčatá. V praxi sa stretávame s reakciou dojčeného dieťaťa na stravu matky vznikom koliky a bolestí brucha. Mechanizmus tohoto fenoménu nebol doposiaľ presne známy. Matky často dostávajú informácie, že materské mlieko sa tvorí z krvi a nie zo žalúdka, a preto strava matky nemá vplyv na koliky či bolesti brucha dojčených detí. Zdá sa však, že pomocou dostupných štúdií sa nakoniec podarilo objasniť vplyv stravy matky na trávenie a zdravotný stav dojčeného dieťaťa cez biochemické zmeny v krvi matky v závislosti od zdravotného stavu jej gastrointestinálneho traktu.

Kľúčové slová: materské mlieko, strava matky, koliky, tuk, gastrointestinálny trakt

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Praktické lekárnictvo. Objednať časopis

The diet of a nursing mother − a factor causing infantile colic

Breast milk is an optimal and balanced source of food for infants. In practice, we encounter the reaction of a breastfed child to the mother‘s diet with colic and abdominal pain. The mechanism of this phenomenon was not known until now, and therefore mothers often receive information that breast milk is made from blood and not from the stomach, and therefore the mother‘s diet has no effect on colic or abdominal pain in breastfed children. However, it seems that with the help of the available studies, it was finally possible to clarify the influence of the mother‘s diet on the digestion and health status of the breastfed child through biochemical changes in the mother‘s blood and depending on the health status of her gastrointestinal tract.

Keywords: breast milk, mother‘s diet, colic, fat, gastrointestinal tract