Praktické lekárnictvo 4/2023

Starostlivosť o suchú kožu

MUDr. Katarína Soršáková Trnovská, PhD.

S prejavmi suchej kože sa môžeme stretnúť vo všetkých vekových kategóriách, vo všetkých kútoch sveta a u všetkých rás, pričom so zvyšujúcim sa vekom ich výskyt a intenzita pribúdajú. Vo vekovej kategórii 75+ trpí suchou kožou približne 55 % populácie. Za celistvú a funkčnú epidermálnu kožnú bariéru sú prevažne zodpovedné tri proteíny keratinocytov – hornerín, filagrín a involukrín. Predpokladá sa, že mutácie génu pre involukrín a ďalších proteínov stratum corneum vedú k zvýšenej transepidermálnej strate vody a porušeniu rovnováhy epidermálnych lipidov. Je dôležité rozlišovať medzi konštitučne danou suchosťou kože, získanou suchosťou kože pôsobením exogénnych faktorov vonkajšieho prostredia a dermatózami, ktoré sa prejavujú primárnymi kožnými léziami, kde prítomná suchosť kože je len sprevádzajúcim symptómom. Xerosis cutis môže byť pridruženým príznakom viacerých interných systémových ochorení alebo indukovaná liekmi. Liečba suchej kože je komplexná a zahŕňa niekoľko stupňov. Prvým stupňom je odstránenie všetkých možných provokačných faktorov a liečba základného ochorenia. Druhým stupňom je implikovanie všeobecných preventívnych opatrení do bežného života pacienta a tretí stupeň zahŕňa výber vhodnej základnej starostlivosti o kožu. Produkty základnej starostlivosti sa zameriavajú predovšetkým na hydratáciu kože a obnovu jej bariérovej funkcie. Ideálny produkt by preto mal nahrádzať jej jednotlivé zložky alebo obnovovať ich funkciu.

Kľúčové slová: kožná bariéra, involukrín, transepidermálna strata vody, epidermálne lipidy, základná starostlivosť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dry skin care

Dry skin can be found in all age categories, in all corners of the world and in all races. As the population ages, its incidence and intensity increases. In the age group 75+, approximately 55% of the population suffers from dry skin. 3 keratinocyte proteins - hornerin, filaggrin and involucrin are mainly responsible for a complete and functional epidermal skin barrier. Mutations in the involucrin gene and other stratum corneum proteins are thought to lead to increased transepidermal water loss and epidermal lipid imbalance. It is important to distinguish between constitutionally given dryness of the skin, acquired dryness of the skin due to the action of environmental factors and dermatoses that are manifested by primary skin lesions, where the current dryness of the skin is only an accompanying symptom. Xerosis cutis can be a concomitant symptom of several systemic diseases or can be induced by drugs. The treatment of dry skin is complex and includes several phases. The first phase involves removing all possible triggering factors and treating the underlying disease. The second level is the implication of general preventive measures in the patient’s daily life, and the third level includes the selection of appropriate basic skin care. Basic care focuses primarily on hydrating the skin and restoring its barrier function. Ideal skin care products should therefore replace its individual components or restore its function.

Keywords: skin barrier, involucrin, transepidermal water loss, epidermal lipids, basic care