Praktické lekárnictvo 1/2015

Riziko farmakoterapie v gravidite z pohľadu klinického farmaceuta

PharmDr. Mária Göböová, prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

Klinickí farmaceuti zohrávajú významnú úlohu v hodnotení rizika farmakoterapie v gravidite. Spolupracujú na voľbe bezpečnej liečby, ktorá minimalizuje nežiaduce účinky pre matku a vyvíjajúci sa plod. Klinickí farmaceuti sa spolupodieľajú na predchádzaní zbytočných interrupcií a invazívnych diagnostických metód počas gravidity.

Kľúčové slová: gravidita, farmakoterapia, klinický farmaceut.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy risk in pregnancy from the perspective of clinical pharmacists

Clinical pharmacists play an important role in the evaluation of drug risk during pregnancy. They cooperate in choosing a safe treatment that minimizes adverse effects on the mother and developing fetus. Clinicians pharmacists are involved in the prevention of unnecessary termination of pregnancy and invasive diagnostic procedures during pregnancy.

Keywords: pregnancy, pharmacotherapy, clinical pharmacist.