Praktické lekárnictvo 4/2016

Prínos lekárnika v prevencii a terapii niektorých rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení

Mgr. Anita Šestáková

Kardiovaskulárne ochorenia si vzhľadom na ich stúpajúci výskyt neustále vyžadujú pozornosť verejnosti. Prostredníctvom lekární, ktoré poskytujú skríningové vyšetrenia, dochádza k podpore prevencie a včasného zachytenia rizikových faktorov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kardiovaskulárnych ochorení. Prínos lekárnika je v edukácii klienta ohľadom rizikových faktorov a režimových odporúčaní a možnosti motivovať ho k ich dodržiavaniu aj prostredníctvom vykonávaných vyšetrení. Lekárnik má priestor poskytnúť nefarmakologické intervencie a odporučiť také potraviny a výživové doplnky, ktoré podporia zdravie alebo pomôžu znížiť riziko ochorenia. Na základe konzultácie a zistených výsledkov vyšetrení klienta v lekárni sa klient ďalej sleduje alebo ihneď posunie k lekárovi pre správnu diagnostiku a liečbu.

Kľúčové slová: kardiovaskulárne ochorenia, prevencia, lekárnik, vyšetrenia, nefarmakologické intervencie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Contribution of the pharmacist in the prevention and treatment of certain risk factors for cardiovascular disease

The increasing incidence of cardiovascular diseases requires a constant public attention. Through pharmacies providing examination, there support for prevention and early detection of risk factors that are involved in the development of cardiovascular diseases. Contribution of the pharmacist is in educating the client about risk factors and about recommendation of regime measures and option to encourage their observance through screening. Pharmacist has space to provide non-pharmacological interventions and also recommend foods and nutritional supplements that promote health or help reduce the risk of disease. On results of consultation and examinations identified at the customer in the pharmacy, client is to monitored continues or immediately is shifted to a doctor for proper diagnosis and treatment.

Keywords: cardiovascular disease, prevention, pharmacist, testing, non-pharmacological interventions