Praktické lekárnictvo 2/2012

Možnosti liečby porúch trávenia

PhDr. Marta Martinčeková

Úlohou tráviacich ústrojov je prijímať zvonku potravu a spracúvať ju mechanicky a chemicky tak, aby organizmus z nej mohol využiť najvhodnejšie zložky a vylúčiť nepotrebné zvyšky. Choroby tráviacich ústrojov sú časté a závažné. Keďže tráviace ústroje súvisia prostredníctvom prijímanej potravy s vonkajším prostredím, majú do nich ľahký prístup aj škodliviny. Tak vznikajú choroby z nevhodných pokrmov, z infekcie, parazitárne ochorenia, otravy a nádory. Tráviace ústroje sú bohato popretkávané nervovými vláknami. Preto nečudo, že duševné vplyvy, ktoré sa uplatňujú prostredníctvom útrobných nervov, tiež vplývajú na vznik funkčných, ale aj organických porúch týchto orgánov.

Kľúčové slová: refluxná choroba pažeráka, životný štýl, probiotiká, inhibítory protónovej pumpy, antacidá.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment options for indigestion

The role of the digestive organs is to receive food form outside and process it mechanically and chemically, so that the body could have used the best ingredients of it and eliminate unnecessary scrap. Diseases of the digestive organs are frequent and severe. Since the digestive tract is associated throught food with the external environment, the pollutants have easy access to it. This gives rise to disease from bad food and onother diseases as infection, parasitic disease, poisoning and cancer. The digestive tract is richly interwoven by nerve fibers. Therefore no wonder that mental influences that are exerted via visceral nerves also affect the onset of functional, but also organic disorders of these organs.

Keywords: gastroesophageal reflux disease, lifestyle, probiotics, proton pump inhibitors, antacids.