Praktické lekárnictvo 3/2023

Monitoring diabetu pro farmaceuty

MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Stanovení glukózy je zásadní pro diagnostiku a léčbu diabetu. Kromě laboratorního stanovení glykemie máme v současné době celou řadu možností, jak monitorovat hladinu glukózy zejména v domácím prostředí pacienta. Mezi tyto možnosti patří použití glukometrů, okamžité nebo kontinuální monitorace pomocí senzorů. Pacienti tak mají možnost provádět velmi efektivně selfmonitoring a aktivně se podílet na kompenzaci diabetu. V současné době jsou dle českých i mezinárodních doporučení glukózové senzory indikovány u všech osob s diabetem 1. typu. U určité skupiny jsou pak dále indikovány inzulinové pumpy, přičemž v kombinaci se senzory a algoritmem (tzv. hybridní pumpy), vedou k dalšímu zlepšení kompenzace. Všechny tyto technologie jsou v České republice dostupné, standardně se využívají a jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Kľúčové slová: diabetes mellitus, glykemie, kontinuální monitorace glukózy, senzory glukózy

Diabetes monitoring for pharmacists

Glucose determination is essential for the diagnosis and treatment of diabetes. In addition to laboratory blood glucose testing, there is currently a variety of options available for monitoring glucose levels, especially in the patient’s home environment. These options include the use of glucometers and intermittent or continuous monitoring using sensors. Patients thus have the opportunity to perform highly effective self-monitoring and actively participate in diabetes management. According to Czech and international recommendations, glucose sensors are currently indicated for all individuals with type 1 diabetes. Insulin pumps are further indicated for a specific group, and when combined with sensors and algorithms – known as hybrid pumps – they lead to further improvement in glucose control. All of these technologies are available in the Czech Republic, commonly utilized, and covered by public healthcare funding.

Keywords: diabetes mellitus, glycemia, continuous glucose monitoring, glucose sensors