Praktické lekárnictvo 2/2016

Lieky dostupné bez lekárskeho predpisu a ich použitie v tehotenstve

PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH, MUDr. Anna Poizlová

Tehotenstvo predstavuje citlivé obdobie v živote matky i vyvíjajúceho sa plodu. Používanie farmakoterapie v období tehotenstva sa musí vždy dôkladne zvážiť. V tomto období sú preferované najmä režimové opatrenia. V prípade potreby a po zhodnotení prínosov a rizík liečby pre matku a plod sa môžu tehotným podávať lieky v jasnej indikácii, podľa možnosti čo najkratší čas a v čo najnižšej účinnej dávke. Úloha farmaceuta v poradenstve používania liekov dostupných bez lekárskeho predpisu v tehotenstve je veľmi významná. Článok podáva prehľad najčastejších zdravotných problémov v tehotenstve a možnosti ich liečby liekmi dostupnými bez lekárskeho predpisu.

Kľúčové slová: lieky dostupné bez lekárskeho predpisu,tehotenstvo, samoliečenie, farmaceut

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Use of over-the-counter medications in pregnancy

Pregnancy is a sensitive term in the life of mother and the developing child. Using of pharmacotherapy must be considered very carefully during pregnancy. Lifestyle modifications are the first line of any health problems management in pregnant women. Medicines use should be recommended for use during pregnancy when benefits outweigh risk. Medication should be administrated only in clear indication, during the shortest time, and at the lowest effective dose as possible. The role of the pharmacist in counseling of using over-the-counter medicines in pregnancy is very important. The article reviews the most common health problems during pregnancy and the options of treatment with non-prescription medications.

Keywords: over-the-counter medications, pregnancy, self-medication, pharmacist