Praktické lekárnictvo 3/2021

Liekmi vyvolaná inkontinencia moču

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Fyziologická močová kontinencia závisí od mnohých faktorov, ktoré sú potenciálne citlivé na nepriaznivé účinky liekov, ktoré môžu viesť k inkontinencii moču. Lieky môžu v zásade spôsobiť inkontinenciu znížením rezistencie na výstupe z močového mechúra a/alebo zvýšením intravezikálneho tlaku, ktorý narúša normálny vzťah medzi močovým mechúrom a močovou rúrou a vedie k úniku moču; ďalšie možnosti zahŕňajú poruchy centrálnej nervovej kontroly mikcie alebo nadmernú produkciu moču. Zatiaľ čo mnoho skupín liekov by mohlo teoreticky vyvolať inkontinenciu moču na základe patofyziologických úvah, dôkazy preukazujúce príčinný vzťah medzi užívaním farmák a inkontinenciou moču sú zriedkavé. Skupiny liekov, u ktorých bolo poukázané na súvis s indukciou inkontinencie moču, zahŕňajú antagonisty αl-adrenoceptorov, antipsychotiká, benzodiazepíny, antidepresíva, hormonálnu substitučnú terapiu u žien po menopauze a podobne. Ani ďalšie skupiny liekov však nie sú celkom „nevinné“ z hľadiska spôsobovania inkontinencie moču a lekárom sa odporúča starostlivo monitorovať výskyt inkontinencie u pacientov po nových predpisoch liekov a/alebo pri veľkých zmenách dávkovania farmák.

Kľúčové slová: inkontinencia moču, nežiaduce účinky liekov

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Drug induced urinary incontinence

Physiological urinary continence depends on many factors that are potentially vulnerable to adverse drug effects, which may lead to incontinence. In principle, drugs could cause incontinence by lowering bladder outlet resistance and/or by increasing intravesical pressure, which disrupts the normal pressure relationship between the bladder and urethra and leads to urinary leakage; other possibilities include disturbances of central nervous control of voiding or an overproduction of urine. While many drug groups could theoretically induce urinary incontinence based upon pathophysiological considerations, evidence demonstrating a cause-effect relationship between drug usage and urinary incontinence is sparse. Drug classes in which induction of incontinence has been proposed include α1-adrenoceptor antagonists, antipsychotics, benzodiazepines, antidepressants and hormone replacement therapy in postmenopausal women, etc. However, other drug classes are „not innocent“ in terms of causing urinary incontinence and physicians are well advised to closely monitor patients for the occurrence of incontinence after new prescriptions and/or major dosage changes.

Keywords: urinary incontinence, adverse reaction of drugs