Praktické lekárnictvo 1/2014

Liečivé rastliny v prevencii kardiovaskulárnych ochorení – ovplyvnenie dyslipidémie

PharmDr. Szilvia Czigle, PhD., Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.

Ochorenia srdca a ciev patria spolu s cievnymi chorobami mozgu k dominantným chorobám kardiovaskulárnej sústavy. Pre závažný klinický priebeh a hromadný výskyt v populácii si dlhodobo udržiavajú prvé miesto medzi príčinami smrti. Dyslipidémia (najmä hypercholesterolémia) patrí medzi najvýznamnejšie rizikové faktory vzniku a rozvoja aterosklerózy, ktorá je najčastejšou príčinou vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Ovplyvnenie dislipidémie pacientov je možné, musí však prebiehať komplexne. Výrazný vplyv na zníženie rizikových faktorov KVS má aj úprava životosprávy. Patrí sem najmä zmena stravovacích návykov, pravidelný pohyb, vyhýbanie sa návykovým látkam, minimalizácia stresu. Prevencia by mala byť komplexná, preto má užívanie liečivých rastlín v tomto boji len podporný význam.

Kľúčové slová: prevencia kardiovaskulárnych ochorení, ω–3 a ω–6 mastné kyseliny, Allii sativi bulbus, Cynarae folium.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Medicinal plants in prevention of cardiovascular diseases

Cardiovascular diseases together with cerebrovascular diseases belong to the dominant diseases of the cardiovascular system. Due to their severe clinical course and their mass occurrence in population they maintain the first place among death causes in long term. Dyslipidemia (particularly hypercholesterolemia) ranks among the most important risk factors in the development of atherosclerosis, which is the leading cause of cardiovascular diseases. It is possible to effect dyslipidemia in patients; however, this process has to be carried out comprehensively. Changes in regimen have a significant impact on reducing cardiovascular risk factors. This includes in particular the change in eating habits, regular exercise, avoiding addictive substances, minimizing stress. Prevention should be comprehensive, so the use of medicinal plants has just an adjuvant role in this fight.

Keywords: cardiovascular disease prevention, ω–3 and ω–6 fatty acids, Allii sativi bulbus, Cynarae folium.