Praktické lekárnictvo 4/2019

Lekárenská pohotovostná služba – čo priniesla novela zákona v praxi?

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., PharmDr. Ondrej Sukeľ, Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc. (HTA), doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.

Lekárenská pohotovostná služba slúži na zabezpečenie lekárenskej starostlivosti aj mimo schváleného pracovného času lekární. Spôsob realizácie tejto služby prešiel v roku 2018 zmenou. Metodika: Práca má charakter dotazníkového prieskumu, z ktorého bolo do záverečného hodnotenia zaradených n=1.598 vyplnených dotazníkov. Výsledky: Vzhľadom na umiestnenie ambulantnej pohotovostnej služby sa niektoré lekárne poskytujúce lekárenskú pohotovostnú službu stali pre pacientov nedostupné. Záver: Po zavedení tejto zmeny je zároveň predpoklad zhoršovania ekonomickej kondície lekární, pretože dochádza k zvyšovaniu personálnych a prevádzkových nákladov súčasne s poklesom pacientov, prichádzajúcich z ambulantnej pohotovostnej služby.

Kľúčové slová: Lekárenská pohotovostná služba, lekáreň, Slovenská lekárnická komora, samosprávny kraj, vyšší územný celok, farmaceut

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacy emergency service – what did the amendment of law bring in practice?

Background: Pharmacy emergency service is used to provide pharmaceutical care outside the approved working hours of pharmacies. Method of realization of this service was changed in 2018. Methods: The work has the character of a questionnaire survey, from which n=1 598 completed questionnaires were included to the final evaluation. Results: Due to the location of the medicine emergency service some pharmacies with pharmacy emergency service have become unavailable to the patients. Conclusion: After implementing this change is also a prerequisite for worsening the economic condition of pharmacies, when personnel and operating costs increase at the same time the number of patients decreases.

Keywords: Pharmacy Emergency Service, pharmacy, Slovak Chamber of Pharmacists, Region, Higher Territorial Units, pharmacist