Praktické lekárnictvo 1/2023

Gastroretentivní lékové formy

PharmDr. Jakub Vysloužil, Ph.D.

Skupina gastroretentivních lékových forem zahrnuje přípravky, které vykazují schopnost setrvat v žaludku po delší časový interval než standardní lékové formy. Jedná se o heterogenní skupinu přípravků, které gastroretence dosahují různými mechanismy. Tento přehledový článek přináší základní informace o mechanismech gastroretence, přičemž jsou zmíněny i fyziologické aspekty, se kterými se gastroretentivní přípravky musí vypořádat. Součástí je i přehled komerčně používaných gastroretentivních systémů a přípravků včetně léčivých přípravků registrovaných v České republice. Poslední část tvoří krátké pojednání o zvláštnostech hodnocení těchto lékových forem.

Kľúčové slová: gastroretentivní lékové formy, gastroretence, plovoucí systémy, prodloužené uvolňování

Gastroretentive dosage forms

The group of gastroretentive delivery systems includes medicines that show the ability to remain in the stomach for a longer period than standard dosage forms. It is a heterogeneous group of products that achieve the gastric retention by various mechanisms. This review provides basic information about these mechanisms, with mention about the physiological aspects which gastroretentive products must deal with. It also contains an overview of marketed gastroretentive products including those registered in the Czech Republic. The last part is a short mention about evaluation specialities.

Keywords: gastroretentive dosage forms, gastroretention, floating systems, sustained release