Praktické lekárnictvo 1-2/2020

Farmakokinetické modelovanie I. Kompartmentové modelovanie

Doc. RNDr. Zuzana Vitková, PhD., prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD., prof. Ing. Ján Murgaš, PhD., prof. Ing. Anton Vitko, PhD., Ing. Jarmila Oremusová, PhD., Ing. Marián Tárník, PhD.

Vďaka využívaniu moderných experimentálnych prístrojov, systémových prístupov a počítačového modelovania sa súčasná farmakokinetická analýza prudko rozvíja. Správne syntetizované kompartmentové modely môžu odhaliť explicitné aj skryté súvislosti medzi pomocnými látkami obsiahnutými v liekovej forme a účinnosťou liečiva. Práve systémové myslenie a synergia kybernetiky a farmaceutickej technológie sú faktory, umožňujúce vývoj inteligentných liekových foriem vyšších generácií. Článok charakterizuje lineárnu a nelineárnu farmakokinetiku ako takú, stručne vysvetľuje úlohu farmakokinetického modelovania a snaží sa osvetliť metafyziku kompartmentových modelov.

Kľúčové slová: lineárna a nelineárna farmakokinetika, kompartmentové modely, identifikovateľnosť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacokinetic modeling I.

Due to using modern experimental apparatuses, system thinking and computer modelling, the pharmacokinetic analysis is currently in a period of its rapid progressing. The correctly synthetized pharmacokinetic models can reveal both the explicit and hidden relationships between auxiliary substances contained in the dosage form and the in-vivo performance of the drug. Just the system thinking and synergy of cybernetics and pharmaceutical technology are factors which enable the development of smart dosage forms of higher generations. The paper characterizes linear and nonlinear pharmacokinetics as such, briefly explains the role of pharmacokinetic modelling and tries to throw light on the metaphysics of compartment models.

Keywords: linear pharmacokinetics, nonlinear pharmacokinentics, compartment models, identifiability