Praktické lekárnictvo 2/2022

Črevná mikrobiota a exogénne faktory ovplyvňujúce jej zloženie

PharmDr. Romana Brandysová, PharmDr. Miroslava Špaglová, PhD.

Mikrobiota osídľuje rôzne časti ľudského tela − pokožku, nosovú sliznicu, ústnu dutinu, močovo-pohlavný a tráviaci trakt. Tráviaci trakt ako dokonale zosynchronizovaný systém spája organizmus s vonkajším prostredím prostredníctvom príjmu potravy. Zložitým mechanizmom dokáže spracovávať prijatú potravu tak, aby sa zachovala homeostáza organizmu a organizmus sa nezaplavil nepotrebnými látkami. Za fyziologických podmienok osídľujú gastrointestinálny trakt rôzne baktérie, bakteriofágy, vírusy, huby, kvasinky, prvoky, roztoče a ich gény a genómy. Tieto bilióny mikroorganizmov pozostávajú z niekoľkých miliónov génov a spolu tvoria tzv. metagenóm, súhrnnú genetickú informáciu, ktorá 150-násobne prevyšuje genetickú informáciu človeka. Článok sumarizuje základné poznatky o črevnej mikrobiote. Zameriava sa na vplyv pôrodu na jej vývoj u jedinca, látky poškodzujúce a naopak regenerujúce črevnú mikrobiotu.

Kľúčové slová: mikrobiota, emulgátory, probiotiká, prebiotiká

Intestinal microbiota and exogenous factors influencing its composition

The microbiota inhabits various parts of the human body - the skin, nasal mucosa, oral cavity, urogenital and digestive tract. The digestive tract, as a perfectly synchronized system, connects the body with the external environment through food intake. Through a complex mechanism, it can process the received food so that the homeostasis of the organism is preserved and the organism is not flooded with unnecessary substances. Under physiological conditions, the gastrointestinal tract is inhabited by various bacteria, bacteriophages, viruses, fungi, yeasts, protozoa, mites and their genes and genomes. These trillions of microorganisms consist of several million genes and together form the so-called metagenome, aggregate genetic information that is 150-fold greater than human genetic information. The article summarizes the basic knowledge about intestinal microbiota. It focuses on the influence of childbirth on its development in the individual and substances that damage and regenerate the intestinal microbiota.

Keywords: microbiota, emulsifiers, probiotics, prebiotics