Praktické lekárnictvo 1/2013

Čo dokážu statíny v manažmente kardiovaskulárnych ochorení?

MUDr. Marta Filková, prof. MUDr. Ján Murín, CSc.,, MUDr. Miroslav Pernický

Kardiovaskulárne ochorenia sú celosvetovo najčastejšia príčina mortality a morbidity. Najvýznamnejší proces, ktorý tieto ochorenia spôsobuje, je ateroskleróza. V rozvoji aterosklerózy hrajú rolu známe rizikové faktory, medzi inými aj dyslipidémia, porucha lipidového metabolizmu spôsobujúca zmenu hladín alebo funkcie sérových lipoproteínov. V liečbe dyslipidémií má dôležité miesto hypolipidemická liečba a jej významným cieľom je zvýšený sérový cholesterol. Statíny sú lieková skupina, ktorá spôsobuje pokles sérového cholesterolu, sú to účinné a pomerne bezpečné látky. Mnohé klinické štúdie preukázali ich pôsobením pokles kardiovaskulárnej mortality a morbidity, a to aj v podskupinách rizikových pacientov (starší vek, pacienti s metabolickým syndrómom a diabetom, pacienti so srdcovým zlyhávaním, s valvulárnym ochorením, s periférnym arteriálnym ochorením a s cerebrovaskulárnym ochorením).

Kľúčové slová: statíny, dyslipidémia, kardiovaskulárne riziko.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

What can statins do in the management of cardiovascular deseases?

Cardiovascular diseases are a dominant cause of morbidity and mortality worldwide. The most significant process that causes these diseases is atherosclerosis. Certain well-known risk factors participate in the development of atherosclerosis, among others dyslipidaemia, a disorder of lipid metabolism resulting in a change in levels or function of serum lipoproteins. The important role in the treatment of dyslipidaemias has hypolipidemic therapy and its principal target is elevated serum cholesterol. Statins are a class of drugs that lower the cholesterol levels, they are effective and fairly safe drugs. Many studies have proven the decrease of cardiovascular morbidity and mortality, even in the subgroups of high-risk patients (older age, patients with metabolic syndrome and diabetes, with heart failure, valvular heart disease, with peripheral artery and cerebrovascular disease).

Keywords: statins, dyslipidaemia, cardiovascular risk.