Praktické lekárnictvo 4/2014

Biologické liečivá z pohľadu farmácie

PharmDr. Katarína Bruchatá, PhD., Mgr. Peter Heinz

Biologické liečivá alebo biofarmaceutiká sú dynamicky sa zväčšujúcou skupinou liečiv, ku ktorým popri očkovacích látkach zaraďujeme aj hormóny, cytokíny, fragmenty protilátok a monoklonové protilátky. Monoklonové protilátky patria z hľadiska štruktúry medzi takzvané „veľké molekuly“ a sú produkované jedným klonom B-lymfocytov. Vykazujú zhodnú antigénovú špecifitu. Práve pre tieto vlastnosti našli svoje terapeutické uplatnenie najmä v onkológii, ale aj všade tam, kde treba tlmiť nežiaducu imunitnú alebo zápalovú reakciu.

Kľúčové slová: biological drugs, biopharmaceuticals, monoclonal antibodies, hybridoma technology, targeted therapy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Biological drugs from the perspective of pharmacy

Biological drugs or biopharmaceuticals are dynamically expanding group of drugs, in which we include vaccines and hormones, cytokines, antibody fragments and monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies are structurally included between „large molecules“ and are produced by a single clone of B-lymphocytes. They exhibit identical antigen specificity. Because of these properties, find their therapeutic application in oncology, in particular, but also elsewhere where it is necessary to minimise undesirable immune or inflammatory response.

Keywords: biological drugs, biopharmaceuticals, monoclonal antibodies, hybridoma technology, targeted therapy.