Praktické lekárnictvo 1/2017

Biologická liečba u pacientov s reumatoidnou artritídou

MUDr. Oľga Lukáčová, PhD., Doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD.

Reumatoidná artritída (RA) je chronické autoimunitné zápalové reumatické ochorenie. Liečba konvenčnými chorobu modifikujúcimi antireumatikami (DMARDs) je účinná iba u časti pacientov s RA a často nevedie k zastaveniu progresie a dosiahnutiu nízkej aktivity choroby. Až zavedenie biologických liekov do klinickej praxe bolo skutočným prelomom v liečbe RA. Vývoj biologickej liečby (BL) umožnili nové poznatky o patogenéze RA. Biologická liečba RA je cielená liečba – zameraná na konkrétne ciele v patogenetickom procese pri RA. Biologická liečba je účinná u viac ako 60 % pacientov, u ktorých štandardná liečba DMARDs nebola dostatočne efektívna. Biologická liečba zastavuje a spomaľuje röntgenologickú progresiu (RTG) choroby a až u tretiny chorých navodzuje remisiu choroby a zlepšuje život pacienta.

Kľúčové slová: reumatoidná artritída, biologická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The biological therapy of patients with rheumatoid arthritis

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune inflammatory disease. Treatment by convention disease modifying drugs (DMARDs) is effective only in part of patients and it does not induce stop of progression or achievement of low disease activity. Application of biological therapy was a milestone of treatment of RA. Development of biological therapy (BL) was allowed only with recent information about pathogenesis of RA. Biological therapy is target – it is aimed at targets in pathogenetic process in RA. Biological therapy is effective in more than 60 % patients, when standard therapy by DMARDs was not effective. It stops and delays x-ray progression of disease and in one third of patients leads to remission of disease and improves the quality of patient´s life.

Keywords: rheumatoid arthritis, biological therapy