Praktické lekárnictvo 2/2021

Antikoagulační léčba – co by měl vědět farmaceut

doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

Antikoagulancia zasahují různými mechanismy do koagulační kaskády. Mezi parenterální přípravky patří nefrakcionovaný heparin, nízkomolekulární hepariny a fondaparinux, mezi perorální pak warfarin (antagonista vitaminu K) a novější skupina přímých perorálních antikoagulancií (dabigatran – inhibitor trombinu; rivaroxaban, apixaban a edoxaban – inhibitory aktivovaného faktoru X). Hlavními indikacemi antikoagulancií jsou léčba a prevence žilní tromboembolické nemoci a prevence cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní. Jednotlivá antikoagulancia se liší nejen mechanismem účinku a způsobem podávání, ale i farmakokinetickými vlasnostmi (podíl renálního vylučování a s tím související redukce dávky či kontraindikace při renální nedostatečnosti, předvídatelnost účinku a s tím spojená případná nutnost laboratorní monitorace, potenciál interakcí s léky či potravou apod.). Všechna antikoagulancia jsou spojena s rizikem krvácivých komplikací a je nutno dodržovat správné dávkování v jednotlivých situacích, respektovat kontraindikace a u perorálních antikoagulancií též zvažovat možnost lékových interakcí. Optimální vedení antikoagulační léčby vyžaduje součinnost lékařů i farmaceutů, stejně jako pečlivě edukovaných pacientů.

Kľúčové slová: antikoagulační léčba, hepariny, warfarin, přímá perorální antikoagulancia, žilní tromboembolická nemoc, fibrilace síní

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anticoagulation therapy – what a pharmacist should know

Anticoagulant drugs affect the coagulation cascade in various ways. Parenteral anticoagulants include unfractionated heparin, lowmolecular- weight heparins and fondaparinux, oral anticoagulants are represented by warfarin (vitamin K antagonist) and the novel group of direct oral anticoagulants (dabigatran – thrombin inhibitor; rivaroxaban, apixaban and edoxaban – factor Xa inhibitors). Principal indications of anticoagulants are prevention and treatment of venous thromboembolism and prevention of cardioembolic stroke in the patients with atrial fibrillation. Anticoagulants is a heterogeneous group and respective drugs differ in mechanisms of action, modes of application and pharmacokinetic properties (dependence on renal elimination and need for dose reduction or even contraindication in renal insufficiency, predictability of effect and need for laboratory monitoring, the potential to interact with drugs or food etc.). Anticoagulants as a class are associated with the risk of bleeding complications and therefore, it is necessary to use proper doses, to respect contraindications and to consider potential interactions. Optimal management of anticoagulation therapy require cooperation of physicians, pharmacists as well as thoroughly educated patients.

Keywords: anticoagulation therapy, heparins, warfarin, direct oral anticoagulants, venous thromboembolism, atrial fibrillation