Praktické lekárnictvo 2/2019

Analýza spotreby vybraných skupín očkovacích látok v rokoch 2009 – 2018 v podmienkach Slovenskej republiky

Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc. (HTA), Silvia Navračičová

Cieľom predloženej vedeckej práce bola analýza spotreby vybraných skupín očkovacích látok používaných v rámci povinného očkovania v Slovenskej republike. Analyzovali sme údaje o spotrebe vakcín v rokoch 2009 – 2018 získané z databázy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Ako ukazovatele spotreby sme použili fyzický ukazovateľ (množstvo spotrebovaných balení, resp. počet podaných dávok) a finančný ukazovateľ (hodnotu spotrebovaných vakcín v EUR). Výsledky analýzy ukázali, že spotreba očkovacích látok v sledovanom desaťročnom období v podmienkach Slovenskej republiky nie je konštantná a v jednotlivých rokoch varíruje. Najnižšie spotreby očkovacích látok v sledovanom období sme zaznamenali v roku 2012. V rámci povinného očkovania sa v Slovenskej republike používali predovšetkým kombinované, polyvalentné očkovacie látky

Kľúčové slová: vakcína, spotreba, Slovenská republika, povinné očkovanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Trends in consumption of selected groups of vaccines in 2009 – 2018 within the Slovak Republic

The aim of this study was to analyse the consumption of selected groups of vaccines used in mandatory vaccination in Slovak Republic. We have analysed the vaccines consumption data from 2009 – 2018. The data were obtained from the State Institute for Drug Control. We have used the physical consumption indicator (number of packages used, and number of vaccine doses used, respectively), as well as financial indicator (the value of vaccines used in EUR). The results showed that the vaccines consumption during the last decade within the Slovak Republic was not constant and varied. We have noticed the lowest rate of consumption in 2012. There were used mainly combined, polyvalent vaccines in mandatory vaccination in the Slovak Republic.

Keywords: vaccine, consumption, Slovak Republic, mandatory vaccination