Praktické lekárnictvo 4/2023

Akutní respirační infekce – symptomatická léčba kašle se zaměřením na erdostein a imunomodulační strategie

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Odborné poradenství u nezávažných akutních respiračních infekcí patří do častých kompetencí lékárníka. Respirační infekce jsou jedno z nejčastějších infekčních onemocnění postihující jak děti, tak i dospělé. Akutní kašel pravidelně v prvních dnech provází respirační infekční onemocnění. Paletu vhodných léčiv pro samoléčení kašle v posledních letech rozšířil i erdostein v lékové formě granulátu pro přípravu suspenze. Erdostein má širokou škálu zajímavých farmakologických vlastností významných pro léčbu onemocnění dýchacích cest. Součástí racionálního samoléčení je i doporučení imunomodulačních postupů.

Kľúčové slová: akutní respirační infekce, erdostein, imunomodulace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute respiratory infections – Symptomatic treatment of gough with a focus on erdosteine and immunomodulating strategies

Expert advice on non-serious acute respiratory infections is a common competence of a pharmacist. Respiratory infections are one of the most common infectious diseases affecting both children and adults. An acute cough is regularly accompanied by a respiratory infectious disease in the first days. In recent years, the palette of suitable medicines for self-treatment of cough has been expanded by erdosteine in the pharmaceutical form of granules for the preparation of a suspension. Erdosteine has a wide range of interesting pharmacological properties relevant for the treatment of respiratory diseases. Part of rational self-treatment is also the recommendation of immunomodulating procedures.

Keywords: acute respiratory infection, erdosteine, immunomodulation