Praktické lekárnictvo 1/2012

Ako liečiť kašeľ?

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

Kašeľ okrem plnenia obrannej funkcie sprevádza aj mnohé ochorenia respiračného traktu. Akútny kašeľ spôsobený prechladnutím predstavuje najčastejší typ kašľa. V súčasnej dobe dostupné liečivá používané na zvládnutie akútneho kašľa buď nie sú dostatočne účinné, alebo ich aplikácia je nežiaduca pre možné nepriaznivé účinky, a to aj po ich podaní v terapeutických dávkach. Pri liečbe chronického kašľa preferujeme kauzálnu terapiu. Výber liečiv sa riadi podľa toho, či kašeľ je vyvolaný gastroezofageálnym refluxom, postnazálnym drip syndrómom, hyperreaktivitou spojenou s astmou bronchiale, CHOCHP, karcinómom, rádioterapiou alebo liekmi. Z liečiv preferujeme periférne účinkujúce antitusiká alebo mukolytiká.

Kľúčové slová: kašeľ, centrálne a periférne antitusiká, mukoaktívne látky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

How to treat cough?

Cough accompanies in addition to its defensive function many diseases of the respiratory tract. Acute cough due to cold is the most common type of cough. Currently available agents used to manage acute cough are either not effective enough, or their application is not appropriate because of the possible adverse effects, even after their administration in therapeutic doses. In the treatment of chronic cough we prefer causal therapy. Selection of drugs is governed by fact whether the cough is caused by gastroesophageal reflux, post-nasal drip syndrome, hyperreactivity linked with asthma, COPD, cancer, radiation therapy or medication. We prefer peripherally acting antitussives or mucolytics.

Keywords: cough, central and peripheral antitussive, mucoactiv substances.