Pediatria pre prax 4/2016

Zaujímavý prípad komplikácie frontálnej rinosinusitídy u 17-ročného pacienta – kazuistika

MUDr. Matúš Mačaj, MUDr. Andrea Jovankovičová, MUDr. Lenka Langová

Úvod: Rinosinusitída u detí je pomerne častým ochorením. Jej priebeh je vo väčšine prípadov nekomplikovaný. Približne v 5 – 10 % prípadov sa môžu objaviť komplikácie, ktoré vyžadujú chirurgické riešenie. Osobitným prípadom komplikácie je Pott‘s puffy tumor – osteomyelitída frontálnej kosti, ktorá vzniká ako následok frontálnej purulentnej rinosinusitídy. Kazuistika: Autori prezentujú prípad 17-ročného chlapca s Pott‘s puffy tumorom, ktorý vznikol následkom nesprávne diagnostikovanej a neliečenej rinosinusitídy. Diskusia: Pott‘s puffy tumor je závažná život ohrozujúca komplikácia frontálnej rinosinusitídy, ktorá sa prejavuje často nezávažnými prvotnými symptómami. Včasná diagnostika a liečba je však prevenciou pred vznikom závažných očných a intrakraniálnych komplikácií, ktoré výrazne zvyšujú morbiditu a mortalitu pacienta. V diagnostike tohto tumoru hrá dôležitú úlohu CT vyšetrenie prinosových dutín, ktoré je v prípade podozrenia na intrakraniálne šírenie doplnené o magnetickú rezonanciu. Liečba spočíva v drenáži abscesu z vonkaj-šieho prístupu doplnenú o FESS (endoskopickú chirurgiu nosa a prinosových dutín), odstránení nekrotického tkaniva frontálnej kosti a antibiotickej liečby. Záver: Hoci od nástupu éry širokospektrálnych antibiotík výrazne poklesol výskyt Pott‘s puffy tumoru, stále predstavuje síce zriedkavú, ale závažnú diagnózu, na ktorú v prípadoch objavenia sa opuchu vo frontálnej oblasti u pacienta treba myslieť, aby sa predišlo vzniku závažných intrakraniálnych komplikácií ohrozujúcich pacienta na živote.

Kľúčové slová: Pott‘s puffy tumor, frontálna rinosinusitída, intrakraniálne komplikácie, osteomyelitída

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

An extraordinary case of complication of frontal rhinosinusitis in 17-year old patient – case report

Introduction:Rhinosinusitis is one of the most common diseases in children. In most cases, it is uncomplicated. Complications occur in approximately 2% of cases that require surgical treatment. A special case is Pott‘s puffy tumor – osteomyelitis of frontal bone as a result of frontal purulent rhinosinusitis. Case report:The authors report the case of a 17-year-old boy with Pott‘s puffy tumor following wrong diagnosis and treatment of rhinosinusitis. Discussion:It can be responsible for life-threatening complications, as the first symptoms that appear may be minor. Early diagnosis and appropriate management to prevent orbital and central nervous system complications significantly reduce the morbidity and mortality. CT scan is the examination of choice to confirm the diagnosis. In case of suspicion of intracranial complications, it is essential to perform magnetic resonance of brain. The treatment of Pott‘s puffy tumor is based on surgical drainage of the abscess from external approach supplemented by endoscopic sinus surgery, debridment of necrotic material and antibiotic therapy. Conclusion:Although rare since the advent of broad – spectrum antibiotics, case of Pott‘s puffy tumor can still be observed. It is rare, but serious diagnosis. We have to think of it in cases of appearance of swelling in the frontal area of the patient in order to prevent severe intracranial complications that may threaten patient‘s life.

Keywords: Pott‘s puffy tumor, frontal rhinosinusitis, intracranial complication, osteomyelitis