Pediatria pre prax 2/2016

Záněty horních cest dýchacích – jak správně edukovat rodiče

MUDr. Dagmar Chmelařová

Záněty horních cest dýchacích jsou prakticky nejčastějším onemocněním v dětském věku. Onemocnění se mohou lišit svým průběhem a frekvencí výskytu oproti dospělým pacientům. Je to dáno anatomickými poměry u dětí a postupným vyzráváním imunitního systému. Spolupráce rodičů s lékařem se výrazně podílí na příznivém průběhu onemocnění. Proto je vhodná přiměřená edukace rodiče, dialog a případná kooperace s dalšími specialisty. Zvláště u nejmenších dětí jsme v možnostech využití medikace výrazně omezeni.

Kľúčové slová: horní cesty dýchací, etiopatogeneze, děti, léčba, edukace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Upper respiratory tract inflammations – right way how to educate parents

Upper respiratory tract inflammations are basically the most frequent child diseases. Diseases can differ as for their course and frequency in comparison with adult patients. It is given by anatomical differences between children and adults as well as by gradual maturation of child immune system. Co-operation between parents and doctors significantly influence the favorable course of disease. Therefore, education of parents, discussions as well as possible co-operation with other specialists is essential. Especially in case of smaller kids, we are usually very limited as for the possible use of medication.

Keywords: upper respiratory tract, ethiopathogenesis, children, treatment, education