Pediatria pre prax 4/2023

Vzácna duálna meningokoková pneumokoková invazívna infekcia s fatálnym koncom u 19-mesačného dieťaťa

RNDr. Anna Kružlíková, MUDr. Barbora Šturdíková, RNDr. Lucia Maďarová, PhD.

Cieľom práce bolo zdôrazniť vysokú závažnosť infekcie vyvolanej kombináciou invazívnych kmeňov Neisseria meningitidis a Streptococcus pneumoniae, ktorá viedla k úmrtiu 19-mesačného dieťaťa. Taktiež poukázať na význam intenzívnej spolupráce medzi úradmi verejného zdravotníctva a úradmi pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (patologicko-anatomické-súdnolekárske pracoviská) pri identifikácii, konfirmácii a finálnej typizácii etiologického agensa závažného prenosného a monitorovaného ochorenia. V kazuistike prezentujeme dobre klinicky a laboratórne zdokumentovaný fatálny prípad dieťaťa s neobvyklým invazívnym ochorením spôsobeným dvoma patogénmi.

Kľúčové slová: invazívne meningokokové ochorenie, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, duálna infekcia, koinfekcia, sepsa

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

Rare dual meningococcal pneumococcal invasive infection with fatal outcome in a 19-month-old infant

The aim of this paper was to highlight the high severity of an infection caused by a combination of invasive strains of Neisseria meningitidis and Streptococcus pneumoniae, which led to the death of a 19-month-old infant. Also, point out the importance of intensive cooperation between public health authorities and healthcare supervision authorities (pathological-anatomical-forensic medicine workplaces) in the identification, confirmation and final typing of the etiological agent of a serious, transmissible and monitored disease. In this case report we present a well-documented clinical and laboratory fatal case of a child with an unusual invasive disease caused by two pathogens.

Keywords: invasive meningococcal disease, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, dual infection, co-infection, sepsis