Pediatria pre prax 4/2023

Vzácna duálna meningokoková pneumokoková invazívna infekcia s fatálnym koncom u 19-mesačného dieťaťa

RNDr. Anna Kružlíková, MUDr. Barbora Šturdíková, RNDr. Lucia Maďarová, PhD.

Cieľom práce bolo zdôrazniť vysokú závažnosť infekcie vyvolanej kombináciou invazívnych kmeňov Neisseria meningitidis a Streptococcus pneumoniae, ktorá viedla k úmrtiu 19-mesačného dieťaťa. Taktiež poukázať na význam intenzívnej spolupráce medzi úradmi verejného zdravotníctva a úradmi pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (patologicko-anatomické-súdnolekárske pracoviská) pri identifikácii, konfirmácii a finálnej typizácii etiologického agensa závažného prenosného a monitorovaného ochorenia. V kazuistike prezentujeme dobre klinicky a laboratórne zdokumentovaný fatálny prípad dieťaťa s neobvyklým invazívnym ochorením spôsobeným dvoma patogénmi.

Kľúčové slová: invazívne meningokokové ochorenie, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, duálna infekcia, koinfekcia, sepsa

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Rare dual meningococcal pneumococcal invasive infection with fatal outcome in a 19-month-old infant

The aim of this paper was to highlight the high severity of an infection caused by a combination of invasive strains of Neisseria meningitidis and Streptococcus pneumoniae, which led to the death of a 19-month-old infant. Also, point out the importance of intensive cooperation between public health authorities and healthcare supervision authorities (pathological-anatomical-forensic medicine workplaces) in the identification, confirmation and final typing of the etiological agent of a serious, transmissible and monitored disease. In this case report we present a well-documented clinical and laboratory fatal case of a child with an unusual invasive disease caused by two pathogens.

Keywords: invasive meningococcal disease, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, dual infection, co-infection, sepsis