Pediatria pre prax 2/2024

Využitie behaviorálnych intervencií pri nácviku klinických vyšetrení u detí s autizmom

Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA, MUDr. Silvia Hnilicová, PhD., PaedDr. Ivana Králiková

Východiská: Medicínske komorbidity sa podľa literatúry vyskytujú častejšie u osôb s poruchou autistického spektra (PAS) ako u neurotypickej populácie. Komorbidity zároveň predisponujú pacientov s PAS na zvýšený počet návštev ambulantnej a ústavnej starostlivosti, počas ktorých môže výskyt problémového správania sťažiť dôkladné odborné vyšetrenie a nastavenie efektívnej liečby. Viaceré štúdie preukázali, že využitie práve behaviorálnych intervencií pred samotným klinickým vyšetrením je u detí s autizmom efektívne. Cieľ: Opísať a v praxi overiť efektivitu multikomponentovej metódy desenzitizácie pri nácviku prehliadky u pediatra. Design: Použitý bol jednoprípadový experimentálny dizajn s viacerými testami naprieč správaním. Súbor a metódy: Do štúdie bol zapojený chlapec s poruchou autistického spektra vo veku 4 roky, u ktorého sa vyskytovalo problémové správanie počas klinických vyšetrení u pediatra. Na experimentálne overenie nezávislej premennej bola použitá metóda priamej intervencie, grafické spracovanie a analýza získaných údajov. Výsledky: Multikomponentová metóda desenzitizácie mala pozitívny vplyv na zvýšenie akceptovania jednotlivých úkonov počas prehliadky u pediatra. V porovnaní s východiskovou fázou, keď participant toleroval iba 1 z 9 krokov, po aplikovaní intervencie vykonal všetky kroky bez výskytu problémového správania. Významný bol aj fakt, že sa naučené zručnosti generalizovali do prostredia ambulancie pediatra. Záver: Prezentované výsledky poukazujú na efektivitu behaviorálnych metód u pacienta s poruchou autistického spektra v našom prostredí a na potrebu takejto intervencie pre výkon zdravotnej starostlivosti u skupiny detí s PAS.

Kľúčové slová: poruchy autistického spektra, klinické vyšetrenie, behaviorálne intervencie, desenzitizácia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

The use of behavioral interventions in the training of the medical examinations in children with autism

Background: According to the literature, medical comorbidities are more common in individuals with autism spectrum disorder (ASD) than in the neurotypical population. These also predispose an increased number of outpatient and inpatient care visits for these patients, during which the occurrence of problem behaviors can make it difficult to conduct a thorough professional examination and set up effective treatment. However, several studies have shown that the use of behavioral interventions prior to the actual clinical examination is effective in children with autism. Aim: To describe and validate in practice the effectiveness of a multicomponent desensitization method in pediatric examination training. Design: A single-case experimental design with multiple probes across behaviors was used. Subjects and Methods: A boy diagnosed with autism spectrum disorder at the age of 4 years who presented problem behaviors during clinical examinations with a pediatrician was included in the study. The direct intervention method and the graphical processing and analysis of the collected data were used to experimentally validate the independent variable. Results: The multicomponent desensitization method had a positive effect on increasing acceptance of each behavior during the pediatrician‘ s visit. Compared to baseline, when the participant tolerated only 1 of the 9 steps, the participant performed all the steps after application of the intervention without the occurrence of problem behaviors. It was also significant that the learned skills generalized to the pediatrician‘s office setting. Conclusion: The presented results indicate the effectiveness of behavioral methods in our setting and also the need for such an intervention for the health care of a group of children with ASD.

Keywords: autism spectrum disorder, medical examination, behavioral interventions, desensitization