Pediatria pre prax 4/2015

Vybrané atribúty v liečbe pooperačnej bolesti u detí

PhDr. Iveta Ondriová, PhD., MUDr. Anna Sinaiová, PhD.

Bolesť dieťaťa je nepríjemný emocionálny zážitok, ktorý môže dieťa ovplyvniť na celý jeho život. Napriek tomu, že bolesť je varovným signálom ochorenia, môže sa za určitých okolností stať zbytočným utrpením a výrazne znižovať kvalitu života dieťaťa. V medicíne aj ošetrovateľstve sa ako hlavná filozofia uplatňuje holizmus, celostný prístup k človeku. To je dôvod, prečo je treba zahrnúť do starostlivosti nielen telo, ale aj dušu. Ak trpí dieťa bolesťou, sú postihnuté obe tieto časti osobnosti. Medicína pozná v dnešnej dobe mnoho spôsobov, ako bolesť tlmiť pomocou farmakologických i nefarmakologických metód. Aby sa však mohlo pristúpiť k samotnému tlmeniu bolesti, musí byť bolesť najprv rozpoznaná a správne diagnostikovaná. V predkladanom príspevku autorky sprístupňujú možnosti diagnostiky a liečby bolesti u detí v súvislosti s operačným zákrokom.

Kľúčové slová: bolesť, pooperačná bolesť, dieťa, liečba bolesti u detí, pooperačná starostlivosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Selected features in the treatment of postoperative pain in children

Child Pain is an unpleasant emotional experience, which may affect the child throughout his life. Although pain is a warning sign of the disease, may under certain circumstances become unnecessary suffering and greatly reduce the quality of a child‘s life. In medicine and nursing as a main philosophy applies holistic, holistic approach to person. That is why it should be included in the care of not only the body but also the soul. If a child suffers from pain, are postihnutéobetieto of personality. Medicine knows nowadays many ways to dampen pain using pharmacological and non-pharmacological methods. However, in order to proceed to the actual pain relief, pain must first be recognizedand correctly diagnosed. In the present paper the authors make available opportunities diagnosis and treatment of pain in children in relation to surgical operation.

Keywords: pain, postoperative pain, child, treatment of pain in children, postoperative care.