Pediatria pre prax 4/2021

Viacnásobná perforácia čreva u dieťaťa ako následok prehltnutia magnetických cudzích telies

MUDr. Rebeka Pechanová, MUDr. Pavol Omaník, PhD., MUDr. Igor Béder, PhD., MUDr. Jozef Babala, PhD.

Nepozorované požitie cudzieho telesa sa v detskom veku vyskytuje často. Terapeutický postup závisí od charakteru cudzieho telesa, vo väčšine prípadov chirurgické riešenie nie je potrebné. Jedným z najnebezpečnejších je požitie telies s magnetickými vlastnosťami v počte viac ako jeden kus, ktoré môže viesť k akútnym chirurgickým príhodám. Autori prezentujú prípad 5-ročnej pacientky s bolesťami brucha nejasnej etiológie, opakovane vyšetrenej v chirurgickej ambulancii. Pre progresiu ťažkostí a suponovaný ileózny stav bola doplnená röntgenová natívna snímka brucha, ktorá odhalila 15 cudzích telies pospájaných do retiazky. Indikovaná bola akútna operačná revízia s nálezom 4 krytých črevných perforácií a difúznej purulentnej peritonitídy. Iniciálne zvolený miniinvazívny – laparoskopický prístup bolo nutné konvertovať na laparotómiu. Magnetické cudzie telesá boli extrahované, črevné perforácie ošetrené sutúrou a bola vykonaná laváž a drenáž peritoneálnej dutiny.

Kľúčové slová: cudzie teleso, tráviaci trakt, náhla príhoda brušná, magnet, dieťa

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multiple intestinal perforations in a child as a consequence of magnetic foreign bodies ingestion

Accidental ingestion of foreign bodies in children is a common problem. Therapeutic strategy depends on the characteristics of a foreign body, in most cases surgical treatment is not required. Among the most dangerous is the ingestion of multiple magnetic foreign bodies, which may lead to a surgical emergency. Authors present a case of a 5-year-old girl with abdominal pain of unknown etiology, who visited a surgical emergency department repeatedly. Due to worsening conditions and symptoms of bowel obstruction, an abdominal radiograph was made and showed 15 foreign bodies attached to each other forming a chain. Acute surgical revision of the abdominal cavity revealed 4 bowel perforations and diffuse purulent peritonitis. Conversion to laparotomy was needed from initial miniinvasive – laparoscopic approach. Magnetic foreign bodies were removed, bowel perforations were sutured and lavage and drainage of the peritoneal cavity was made.

Keywords: foreign body, gastrointestinal tract, acute abdomen, magnet, child