Pediatria pre prax 6/2016

Tonzilotómia v detskom veku

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH, MUDr. Mária Homolová, MUDr. Barbora Galicová, MUDr. Martin Čverha

Autori v článku informujú o klasifikácii výkonov na podnebných mandliach, ktoré sa v súčasnosti delia na extrakapsulárne (tonzilektómia) a intrakapsulárne (tonzilotómia, subtotálna parciálna tonzilektómia). Následne sa sústreďujú na definíciu, indikácie a komplikácie tonzilotómie v detskom veku. Bližšie rozoberajú hlavnú indikáciu tonzilotómie, ktorou je hyperplázia podnebných mandlí podmieňujúca chrápanie alebo OSAS. U malých detí je na odstránenie mechanickej prekážky v oblasti epifaryngu často potrebná adenotómia. Zvolená technika tonzilotómie nemá vplyv na výsledok výkonu, najčastejšie sa používajú studené nástroje, lasery, mikrodebridery, rádiofrekvencia, prípadne koblácia. Na záver autori informujú o nových trendoch na indikáciu tonzilotómie a tonzilektómie, ktorú prináša nové odborné Usmernenie S2k-017/024 AWMF nemeckej ORL, pediatrickej a infektologickej spoločnosti na základe poznatkov EBM. Odporúčajú v ňom používať tonzilotómiu na riešenie vo viacerých indikáciách, v ktorých sa v súčasnosti indikuje tonzilektómia. Vek vhodných operantov rozširujú z pôvodných 3 – 8 rokov na všetky vekové skupiny. Tvrdia, že pojem chronická tonzilitída sa nemá používať. Podľa ich záverov existujú len akútne alebo recidivujúce tonzilitídy. Rovnako prinášajú nový pohľad na riešenie fokálnej infekcie v oblasti podnebných mandlí. V slovenských reáliách je potrebné zaujať interdisciplinárne konsenzuálne stanovisko k tomuto odporúčaniu pre potreby praxe a v rámci posudzovania tonzilitíd používať McIsaacovo skóre.

Kľúčové slová: tonzilotómia, indikácie, Usmernenie S2k-017/024 AWMF

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Tonsillotomy in childhood

In the article the authors inform about classification of performances on palatine tonsils, at present divided into extracapsular (tonsillectomy) and intracapsular ones (tonsillotomy, subtotal partial tonsillectomy). Subsequently they concentrate on the definition, indications and complications in tonsillotomy in the childhood. More precisely they analyse the main indication for tonsillotomy, which is hyperplasia of palatine tonsils conditioning snoring or OSAS. In small children adenotomy is often necessary for removal of a mechanic obstruction in the area of epipharynx. The technique chosen for tonsillotomy does not have any influence on the result of surgery, most often cold instruments, lasers, microbriders, radiofrequency or coblation are applied. In conclusion the authors provide information on new trends for indication of tonsillotomy and tonsillectomy presented as a new professional Guideline S2k-017/024 AWMF by the German society for ENT, paediatrics and infectology based on EBM knowledge. It is recommended to apply tonsillotomy for solution of several indications where at present tonsillectomy is indicated. The age for possible operated patients is extended from original 3-8 years to all age groups. In their opinion the term chronic tonsillitis should not be used. According to their conclusion there exist only acute or recurring tonsillites. A new opinion is brought also on the solution of focal infection in the area of palatine tonsils. In the Slovak reality it is necessary to find an interdisciplinary consensual viewpoint respecting this recommendation in the needs of practice and to apply the McIsaac score in assessing tonsillites.

Keywords: tonsillotomy, indication, Guideline S2k-017/024 AWMF