Pediatria pre prax 4/2022

Suicidálne konanie a jeho príčiny z neurobiologického hľadiska

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD., MUDr. Martin Vatrál

Nakoľko stúpa počet prípadov suicidálneho konania u detí a adolescentov, je potrebné sa týmto problémom zaoberať ako z celospoločenského, tak aj z vedeckého hľadiska. Podľa WHO u adolescentov a mladých ľudí vo veku 15 – 29 rokov je samovražda štvrtou najčastejšou príčinou smrti u oboch pohlaví. Podľa viacerých štúdií medzi hlavné príčinné faktory, ktoré prispievajú k samovražednému konaniu, patrí hlavne predchádzajúci pokus o samovraždu, nesuicidálne sebapoškodzovanie a prítomnosť psychickej poruchy. Niektoré rizikové faktory pre samovražedné správanie vykazujú vekovú rozdielnosť. U mladších jedincov sa riziko samovraždy spája s nespavosťou, zaťaženosťou, disharmonickým osobnostným vývinom, zneužívaním návykových látok a nedávnymi konfliktami s ich okolím. Skúmanie neurobiologických príčin suicidálneho konania je dôležité najmä v populácii detí a adolescentov

Kľúčové slová: deti a adolescenti, suicídium, neurobiologické faktory

Suicidal behavior and its neurobiological bases

Since the number of cases of suicidal behavior in children and adolescents is increasing, it is necessary to deal with this problem both from a societal and scientific point of view. According to the WHO, among adolescents and young people aged 15–29 years, suicide is the fourth leading cause of death in both sexes. According to several studies, the main causal factors contributing to suicidal behavior include a previous suicide attempt, non-suicidal self-injury and the presence of a mental disorder. Some risk factors for suicidal behavior show age differences. In younger individuals, the risk of suicide is associated with insomnia, stress, disharmonious development, substance abuse, and recent conflicts with their surroundings. Investigating the neurobiological causes of suicidal behavior is especially important in the population of children and adolescents.

Keywords: children and adolescents, suicide, neurobiological factors