Pediatria pre prax 4/2007

Stravovací režim školákov na Slovensku

MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc., MUDr. Eva Vitáriušová, MUC. Katarína Babinská ml., doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., MUDr. Anna Hlavatá, MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH , MUDr. Jozef Rosinský, MPH

Nepravidelný stravovací režim zvyšuje riziko obezity a negatívne vplýva na duševné funkcie. V rámci epidemiologickej štúdie zameranej na stravovacie návyky detí autori hodnotili stravovací režim v súbore 1 000 žiakov základných škôl vo veku 6 – 16 rokov z 10 regiónov Slovenska. Z výsledkov vyplynulo, že raňajky vynecháva až 38,3 % detí. Konzumácia desiat a olovrantov je pravidelná, ich zloženie však nie je optimálne. Pravidelne obeduje 95,4 % detí, takmer tretina však nejedáva polievky. Nedostatky v stravovacom režime sú častejšie u starších detí. V rámci prevencie porúch zdravia spôsobených nesprávnou výživou je potrebné upozorňovať aj na význam pravidelného stravovacieho režimu už na úrovni lekára pre deti a dorast. Pozornosť treba sústrediť na deti v staršom školskom veku, z vidieckych oblastí a nižších vzdelanostných skupín, u ktorých sa zistili väčšie nedostatky v stravovacom režime.

Kľúčové slová: deti, stravovací režim, obezita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIETARY PATTERN OF SCHOOLCHILDREN IN SLOVAKIA

Irregular food pattern is associated with an increased risk of obesity and negatively affects mental performance. Epidemiological study of dietary habits in a sample of 1 000 schoolchildren aged 6 – 16 y from 10 regions of Slovakia included evaluation of the dietary pattern. Results show breakfast skipping in 38,3 % of children. Consumption of mid-morning and afternoon snack is regular, however, their composition is not optimal. Dinner consume 95,4 % of children, but almost one third consume incomplete dinner without traditional soup. Deficits in food pattern are more pronounced in older age groups of children. Dietary counsellnig aimed at prevention of nutrition-related diseases should be provided already by the pediatricians and it should include also recommendations for regular dietary pattern. Results indicate that attention should be focused on older schoolchildren, living in rural areas and on parents with lower educational level.

Keywords: children, dietary pattern, obesity.