Pediatria pre prax 1/2011

Současnost registrovaných HPV vakcín

doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr. Jan Smetana, MUDr. Vanda Boštíková

V současné době jsou k dispozici dvě vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV). Bivalentní vakcína Cervarix a kvadrivalentní vakcína Silgard. Obě vakcíny přes to, že jsou vyrobeny stejnou rekombinantní technologií, se v řadě ukazatelů liší. Liší se v počtu a množství antigenů, v produkčním systému použitém na přípravu antigenů, v adjuvantním systému a v indikačním rozsahu. Přesto jedinečnost obou vakcín spočívá v tom, že jsou to první skutečně protinádorové vakcíny, které tak rozšířily možnosti prevence očkováním. Další unikátnost HPV vakcín spočívá ve výrazně vyšší imunitní odpovědi na vakcinaci než na přirozenou HPV infekci. Vzhledem k tomu, že nejvýznamnější úlohu v HPV protekci hrají sérové virus neutralizační protilátky, je imunogenita vakcíny, vysoká produkce IgG protilátek a délka jejich přetrvávání klíčovou pro vysokou účinnost HPV vakcinace. Objevila se první data srovnávající obě vakcíny v imunogenitě, účinnosti a bezpečnosti. Přesto zůstává řada otázek v délce protekce, ve výši protektivních titrů protilátek, potřeby booster dávky, vlivu přirozené HPV infekce na tvorbu anamnestických protilátek a úloze paměťových B buněk. Největší význam HPV vakcinace spočívá v prevenci nejčastějšího a nejzávažnějšího onemocnění spojeného s HPV infekcí – s karcinomem děložního čípku.

Kľúčové slová: bezpečnost, cervikální karcinom, HPV, imunogenita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The present of registered HPV vaccines

Currently there are two available vaccines against human papilloma virus (HPV). Bivalent vaccine Cervarix and quadrivalent vaccine Gardasil. Both vaccines despite the fact that they are produce by the identical recombinant technology differentiate in a number indicator. They differ in the number and amount of antigen in the production system used for the preparation of antigens, the adjuvant system and indication range. The uniqueness of the two vaccines is that they are the first truly anti-cancer vaccines, which have expanded the possibilities of prevention by vaccination. Another uniqueness of HPV vaccines is significantly higher immune response to vaccination rather than natural HPV infection. Given that the most important role in HPV protection played virus neutralisation antibodies in serum, immunogenicity of the vaccine, high IgG antibodies production and duration of vaccine-induced protection of a key for the high efficacy of HPV vaccination. There are the first head-to-head data comparing the two vaccines in immunogenicity, efficacy and safety. But many questions remain in the duration of protection, in the minimal titres of protective antibody, the need for booster doses, the effect of natural HPV infection on the production of antibodies and anamnestic role of memory B cells. The significance of HPV vaccination is to prevent the most common and most serious diseases associated with HPV infection – cervix carcinoma.

Keywords: safety, cervical cancer, HPV, immunogenicity.