Pediatria pre prax 1/2014

Smutek a truchlení dítěte

MUDr. Iva Dudová, Ph.D.

Reakci na ztrátu blízkého člověka a průběh procesu truchlení ovlivňuje u dětí stupeň vývoje, na kterém se nacházejí. Článek se zabývá dětským vývojem chápání smrti až k vyspělému konceptu. Blíže ozřejmí fáze procesu truchlení u dětí a upozorní na rizikové chování související s jednotlivými fázemi a možnost rozvoje psychických poruch. Kazuistika ilustruje komplikované odložené truchlení adolescentní pacientky po smrti otce.

Kľúčové slová: děti, smutek, truchlení, koncept smrti, kazuistika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Grief and mourning in child

Children’s reaction to death of a close person and the process of mourning is influenced by the state of their development. The article deals with the progress in children’s understanding of death until the mature concept of death is achieved. It clarifies stages of the mourning process in children and points out risk behaviour related to particular stages of mourning and possibility of the development of psychiatrical disorders. Case report illustrates a complicated postponed mourning in adolescent patient after the loss of her father.

Keywords: children, grief, mourning, concept of death, case report.