Pediatria pre prax 3/2011

Sérologická diagnostika postreptokokových následkov v pediatrickej praxi

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc., MUDr. Viktor Jankó, MUDr. Tomáš Dallos, PhD., MUDr. Dagmar Mozolová, CSc.

Streptokoky sú najčastejší bakteriálny patogén spôsobujúci infekcie horných dýchacích ciest u detí. Infekcia Streptococcus pyogenes skupiny A má väčšinou nekomplikovaný priebeh, ale je spojená s rizikom rozvoja imunopatologických postreptokokových následkov (reumatická horúčka, reaktívna artritída, glomerulonefritída). Pre správne stanovenie diagnózy týchto komplikácií je rozhodujúci sérologický dôkaz predošlej streptokokovej infekcie (ASO, antiDNA-áza B). Ide o spoľahlivú, presnú a bežne dostupnú vyšetrovaciu metódu, ktorá ale vyžaduje správnu interpretáciu v kontexte klinických príznakov. Zvýšené hodnoty ASO u bezpríznakových detí predstavujú častý problém v pediatrickej praxi. V príspevku chceme poskytnúť stručný prehľad o klinických situáciách, v ktorých má pozitivita protistreptokokových protilátok rozhodujúci klinický význam.

Kľúčové slová: Streptococcus pyogenes, ASO, antiDNA-áza B, reumatická horúčka, postreptokoková glomerulonefritída.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Serologic diagnosis of poststreptococcal sequelae in pediatric care

Streptococci are the most prevalent pathogen causing infections of the upper respiratory tract in children. Infections caused by group A Streptococcus pyogenes usually have an uncomplicated course, however are associated with the risk of immunopathological poststreptoccal sequelae (rheumatic fever, reactive arthritis, glomerulonephritis). The demonstration of positive serological tests (ASO, antiDNA-ase B) provides evidence for a recent streptococcal infection and is essential for the correct diagnosis of these complications. Serological test are a reliable, exact and readily available diagnostic method, which however requires a correct interpretation in the context of clinical signs. Increase ASO titers in asymptomatic children are a common problem in paediatric practice. Herein we provide a brief summary of clinical situations in which positive antistreptococcal antibody test are clinically significant.

Keywords: Streptococcus pyogenes, AS0, antiDNA-ase B, rheumatic fever, poststreptococcal glomerulonephritis.