Pediatria pre prax 5/2010

Rizikové faktory aterosklerózy v detskom veku

MUDr. Pavol Šimurka, PhD.

Ateroskleróza začína už v detstve a o jej progresii rozhodujú rovnaké rizikové faktory ako u dospelých. V detskom a juvenilnom veku sa nedajú identifikovať jedinci s aterosklerotickými léziami pomocou klinických príznakov, a tak sa pozornosť upriamuje na biochemické ukazovatele (lipidogram), antropometrické vyšetrenia a meranie krvného tlaku, ktoré pomáhajú odkryť rizikové faktory aterogenézy. Lipidové faktory hrajú ústrednú úlohu v tomto procese, avšak k progresii aterosklerotických lézií dochádza aj pri normálnych hladinách lipidov v sére za účasti nelipidových rizikových faktorov. Dôležitú úlohu v hodnotení rizika vzniku srdcovo-cievnych ochorení majú údaje z rodinnej anamnézy. Primárna prevencia aterosklerózy má byť súčasťou náplne práce pediatrov.

Kľúčové slová: ateroskleróza, rizikový faktor, dieťa, adolescent, cholesterol, obezita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Risk factors of atherosclerosis in childhood

Nowadays there is no doubt that arteosclerosis begins since childhood and its evolution is influenced by the same risk factors as in adults. Since in children and juveniles there is not possible to identify individuals with atherosclerotic lesions through clinical symptoms, most attention is paid to biochemistry indicators (lipidogram), anthropometric results and blood pressure measuring and these methods assist in discovering atherogenetic risk indicators. Lipid factors surely act the central role in atherogenesis, however there is also a progression of atheroslerotic lesions even with normal lipidemia level with participation of non-lipid risk factors. An important significance in assessment of the risk of cardiovascular diseases is attributed to the family health history details. Without doubt the primary prevention of atheroslerosis should be one of the pediatricians activity objectives.

Keywords: atherosclerosis, risk factor, child, adolescent, cholesterol, obesity.