Pediatria pre prax 2/2010

Respiračné vírusy a bronchiálna astma u detí predškolského veku

MUDr. Jaroslava Orosová

Ochorenia dýchacích orgánov sú najčastejšou príčinou návštev pacientov v ordinácii detského lekára. U detí do 5 rokov veku tvoria 50 % celkovej chorobnosti a u detí od 5 do 12 rokov veku 30 %. V prevažnej väčšine sa jedná o infekcie horných ciest dýchacích a vo viac ako 80 % sú spôsobené vírusmi. Respiračné vírusy, spôsobujúce akútne respiračné infekcie vo včasnom detskom veku, sú považované za hlavnú príčinu exspiračných piskotov. Najzávažnejšími sú respiračný syncytiálny vírus (RSV) a ľudský rhinovírus (human Rhinovirus, hRV). Infikujú väčšinu detí v prvých 2 rokoch života. U veľmi malých detí sú spolu s ostatnými vírusmi najčastejším spúšťačom astmy alebo môžu spôsobiť jej exacerbáciu. V práci je diskutovaný vzťah medzi vírusovými ochoreniami dýchacích ciest, exspiračnými piskotmi a bronchiálnou astmou u detí.

Kľúčové slová: respiračné vírusy, exspiračné piskoty, astma, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Respiratory viruses and bronchial asthma in infancy and early childhood

Respiratory airways disseases are the most common cause of visits in paediatric practice. In children younger than 5 years they cause up to 50 % and in children in age 5 to 12 years 30 % of total morbidity. Mostly, upper airways are concerned, 80 % of infections being caused by viruses. Respiratory viruses, causing acute respiratory infections in early childhood, are considered as the main cause of airway hyperractivity and episodes of expiratory wheezing. Among the most serious are Respiratory Syncytial Virus (RSV) and Rhinoviruses (human Rhinovirus, hRV), by which, mostly children in the first two years of age are infected. RSV causes a severe acute bronchiolitis. In very early age, together with other viruses they can be a asthma trigger or lead to asthma exacerbation. There is a professional discussion going on, concerning the relation between repeated wheezing, asthma and airway viral infections.

Keywords: respiratory viruses, expiratory wheeze, asthma, treatment.